Sverige och världen behöver mer frihandel och färre murar. Internationell handel gör det möjligt för dem som är bäst på att leverera en viss vara eller tjänst att sälja den i flera länder. Export är beroende av import och därför är ökad frihandel prioriterad då den utvecklar kompetens över gränserna. Detta gör att konkurrensen ökar och att konsumenterna världen över får mer för pengarna. Fler människor kan då dra nytta av en öppen marknad där flödet av varor, tjänster och kapital stiger i snabbare takt och där dessutom välståndet ökar.

Handelshinder förhindrar eller försvårar flödet av idéer och teknik mellan nationer och människor. De länder som varit öppna för fri handel med resten av världen är därför de länder som har haft den snabbaste välståndsutvecklingen. Sveriges resa från fattigdom till välstånd grundlades med hjälp av frihandel och näringsfrihet. På denna solida grund måste vi fortsätta att bygga vårt välstånd.

EU Behöver lägga mycket energi och kraft på att driva en ambitiös frihandelsagenda med moderna avtal. Vi har nyligen kommit överens om ett frihandelsavtal med Japan, som blir det största någonsin, och också första gången det inkluderas ett kapitel om små och medelstora företag. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för att underlätta på marknaden och vi bör i varje frihandelsförhandling sträva efter att ett kapitel gällande små och medelstora företag ska inkluderas.

Vi har färdigförhandlat frihandelsavtal med Mexiko och är i slutfasen av förhandlingarna med ett antal länder i Sydamerika. Avtal med Australien och Nya Zeeland är också inom räckhåll. Vi behöver leda utvecklingen för en frihandelsvänlig värld när handelssystemet är under hot. TTIP ligger på is och det regelstyrda handelssystemet hotas. För Sverige som är ett litet och handelsberoende land är den regelstyrda handeln avgörande för jobb och tillväxt. I frånvaron av gemensamma internationella regler blir den starkes makt lag.

Handelspolitiken behöver kontinuerligt anpassas till att vår ekonomi blir allt mer tjänsteintensiv. De största ansträngningarna har länge varit inriktade på att montera ner tullmurar inom jordbruks- och industriområdet. Det arbetet ska fortsätta, men vi måste lägga ännu större kraft även på att ta bort handelshinder inom tjänsteområdet.

Handel är ett viktigt verktyg i kampen för bättre miljö. Genom handelsavtal har Sverige möjlighet att påverka andra länder. Därför är det viktigt att en svensk klimatpolitik alltid har med sig det europeiska perspektivet. Sverige bör exempelvis vara pådrivande för att länder som vidtar verkningsfulla åtgärder och sänker sina utsläpp ska belönas med mer fördelaktiga handelsavtal. Genom att ta bort tullar och handelshinder kan vi även utöka den gröna frihandeln för miljö- och klimatsmarta varor, tjänster och teknologier.

Jag vill att Sverige ska vara den främsta rösten för frihandel och öppenhet – inom EU och i världen. EU:s frihandelsavtal ska vara så ambitiösa och heltäckande som möjligt. Världshandelsorganisationens (WTO) regelverk är satt under hård press, det är därför viktigt att vi slår vakt om och bidrar till ett robust internationellt handelssystem.

Det vilar på Europa att axla ansvaret för att upprätthålla en fri och rättvis handel och inte falla ner i protektionismens svarta hål. När USA gör mindre behöver EU göra mer för frihandel i världen. Vi behöver ett EU som visar att konkurrenskraft – inte protektionism – är vägen till hållbart välstånd i en globaliserad värld.

Jag kandiderar för att
  • Sverige ska vara den främsta rösten för frihandel och öppenhet – inom EU och i världen.
  • Sverige ska driva på för en ambitiös frihandelsagenda med moderna avtal.
  • Vid varje frihandelsförhandling ska det strävas efter att inkludera små och medelstora företag.
  • Vi ska lägga större kraft inom EU på att ta bort handelshinder inom tjänsteområdet.
  • Sverige ska vara pådrivande för grönare frihandelsavtal.