Sverige och världen behöver mer frihandel. Internationell handel möjliggör för svenska företag att sälja sina varor och tjänster i fler länder. Som ett litet och exportberoende land är Sverige en av de största vinnarna på fri och rättvis handel. När vi handlar över gränserna kan fler ta del av en öppen marknad där välståndet ökar för alla parter.

Handelshinder försvårar flödet av idéer och teknik mellan länder och människor. De länder som varit öppna för handel med resten av världen är därför de länder som har haft den snabbaste välståndsutvecklingen. Sveriges resa från fattigdom till välstånd grundlades med hjälp av frihandel och näringsfrihet. På denna grund måste vi fortsätta bygga.

EU behöver lägga mycket energi på att driva en ambitiös frihandelsagenda med moderna handelsavtal. Vi har nyligen kommit överens om frihandelsavtal med Japan respektive sydamerikanska Mercosur, som blir det största någonsin. För första gången inkluderas nu kapitel om små och medelstora företag. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för att underlätta för våra mindre företag att bli globala och i varje nytt frihandelsavtal bör ett sådant kapitel finnas med.

Vi har färdigförhandlat frihandelsavtal med Mexiko och avtal med Australien och Nya Zeeland är också inom räckhåll. Vi behöver leda utvecklingen för en frihandelsvänlig värld när handelssystemet är under stark press av inte minst Kina och USA. För Sverige som är ett litet och handelsberoende land är den regelstyrda handeln avgörande för jobb och tillväxt. I frånvaro av gemensamma internationella regler blir den starkes makt lag, vilket vore dåliga nyheter för Sverige.

Handelspolitiken behöver anpassas till att vår ekonomi blir allt mer tjänsteintensiv. De största ansträngningarna har länge varit inriktade på att montera ner tullmurar inom jordbruks- och industriområdet. Det arbetet ska fortsätta, men vi måste lägga ännu större kraft även på att ta bort handelshinder inom tjänsteområdet.

Handel är ett viktigt verktyg i kampen för bättre miljö. Genom handelsavtal har Sverige möjlighet att påverka andra länder. Därför är det viktigt att en svensk klimatpolitik alltid har med sig det europeiska perspektivet. Sverige bör exempelvis vara pådrivande för att länder som vidtar verkningsfulla åtgärder och sänker sina utsläpp ska belönas med mer fördelaktiga handelsavtal. Genom att ta bort tullar och handelshinder kan vi även utöka den gröna frihandeln för miljö- och klimatsmarta varor, tjänster och teknologier.

Jag vill att Sverige ska vara den främsta rösten för frihandel och öppenhet – inom EU och i världen. EU:s frihandelsavtal ska vara så ambitiösa och heltäckande som möjligt. Världshandelsorganisationens (WTO) regelverk är satta under hård press, det är därför viktigt att vi slår vakt om ett robust internationellt handelssystem.

Det vilar på Europa att axla ansvaret för att upprätthålla en fri och rättvis handel och inte falla ner i protektionismens svarta hål. När USA gör mindre behöver EU göra mer för frihandel i världen. Vi behöver ett EU som visar att konkurrenskraft – inte protektionism – är vägen till hållbart välstånd i en globaliserad värld.

Jag arbetar för att
  • Sverige ska vara den främsta rösten för frihandel– inom EU och i världen.
  • Sverige ska driva på för en ambitiös frihandelsagenda med moderna avtal.
  • I varje frihandelsavtal ska finnas ett kapitel som sätter fokus på små och medelstora företag.