Sverige och världen behöver mer frihandel. Internationell handel möjliggör för svenska företag att sälja sina varor och tjänster i fler länder. Hälften av vår BNP kommer från exporten. Därför är Sverige en av de största vinnarna på fri och rättvis handel. När vi handlar över gränserna kan dessutom fler ta del av en öppen marknad där välståndet ökar för alla parter.

Den inre marknaden är förstås den som svenska företag exporterar allra mest till. Men det finns fortfarande mycket outnyttjad potential för export utanför EU, särskilt för mindre företag. EU sluter handelsavtal med tredje länder och representerar medlemsländerna i Världshandelsorganisationen (WTO). EU har stor makt inom den internationella handeln. Därför vill jag påverka för fler ambitiösa, heltäckande handelsavtal som är anpassade efter små som stora företags behov, för färre handelshinder och mindre protektionism och byråkrati.

Vi måste leda utvecklingen för en frihandelsvänlig värld när handelssystemet är under stark press av inte minst Kina och USA. WTO:s tvistlösning är ur funktion och kräver reform. I frånvaro av gemensamma internationella regler blir nämligen den starkes makt lag, vilket vore dåliga nyheter för Sverige. Det är därför viktigt att vi slår vakt om ett robust internationellt handelssystem.

Handelshinder försvårar flödet av idéer och teknik mellan länder och människor. De länder som varit öppna för handel med resten av världen har därför haft den snabbaste välståndsutvecklingen. Sveriges resa från fattigdom till välstånd grundlades med hjälp av frihandel och näringsfrihet. På denna grund måste vi fortsätta bygga.

Idag ser vi tyvärr en avtagande europeisk konkurrenskraft. Länder som Kina, USA och Indien har hög tillväxt medan Europa har halkat efter. EU behöver därför lägga ännu mer energi på att driva en ambitiös frihandelsagenda med moderna handelsavtal som kan skapa jobb, innovation och tillväxt. Vi har frihandelsavtal med länder som Mexiko, Kanada, Japan och Vietnam. Avtalet med sydamerikanska Mercosur blir när det godkänns det största någonsin. För första gången inkluderas nu kapitel om små och medelstora företag. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för att underlätta för våra mindre företag – som faktiskt utgör 80 procent av alla EU:s företag – att bli globala. I varje nytt frihandelsavtal bör ett sådant kapitel finnas med.

Avtal med Australien och Nya Zeeland är också inom räckhåll. Vi behöver även skriva under investeringsavtalet mellan EU och Kina och påbörja förhandlingar om ett investeringsavtal med Taiwan.

EU måste steppa upp samarbetet med den nya amerikanska administrationen. Tillsammans ska vi verka för att avsluta handelskonflikten som resulterat i skadliga tullar på både europeiska flygplan och livsmedel, för att stärka WTO och hantera Kina, som nyligen gått om USA som världens största ekonomi och även är EU:s största handelspartner.

EU ligger tyvärr efter i den digitala transformationen. Vi behöver förbättrade dataflöden inom unionen och med våra handelspartners, för ökad innovation och nytta för företag och konsumenter. Vi bör arbeta för att snabbt sätta upp vårt gemensamma Trade and Technology Council med USA.

Handelspolitiken behöver också anpassas till att vår ekonomi blir allt mer tjänsteintensiv. De största ansträngningarna har länge varit inriktade på att montera ner handelshinder inom jordbruks- och industriområdet. Det arbetet ska fortsätta, men vi måste lägga ännu större kraft även på att ta bort handelshinder inom tjänsteområdet.

Handel är också ett viktigt verktyg i kampen för en hållbar utveckling. Med handelsavtal har Sverige möjlighet att påverka andra länder i en positiv riktning. Genom att ta bort tullar och handelshinder kan vi även utöka den gröna frihandeln för miljö- och klimatsmarta varor, tjänster och teknologier.

Jag vill att Sverige ska vara den främsta rösten för frihandel och öppenhet – inom EU och i världen. När USA gör mindre och vår frihandelsvänliga parhäst Storbritannien lämnat unionen behöver EU göra ännu mer. Vi behöver ett EU som visar att konkurrenskraft – inte protektionism – är vägen till hållbart välstånd i en globaliserad värld.

Handel under Corona-pandemin

Som svar på Coronapandemin, då leveranser och stängda gränser blivit problematiskt för företag med internationella värdekedjor, vill vissa röster inom EU se att unionen blir mer självförsörjande och att produktion flyttas hem för att öka vår motståndskraft för framtida kriser. Öppen strategisk autonomi är målsättningen för EU. Jag tror precis tvärtom, att företagen vet bäst hur deras produktionskedjor blir som mest motståndskraftiga, och för att klara av kriser är det viktigare att vi har handel med hela världen och inte är för beroende av endast en partner, snarare än att vi behöver producera allt inom Europa. Vi behöver en diversifierad handel. Därför är det under kris viktigare än någonsin att vi inte tillåter exportrestriktioner och andra handelshinder som förstör för företagen och därmed hindrar tillgången till viktiga produkter och tjänster, och att vi håller gränser öppna. Att begränsa den fria handeln kommer aldrig att vara lösningen på krisen. Vi måste hålla öppet även när vi utsätts för press.

Jag arbetar för att
  • Fler frihandelsavtal med fler delar av världen som underlättar handel för svenska företag
  • Att det i varje frihandelsavtal ska finnas ett kapitel som sätter fokus på små och medelstora företag
  • Gemensamma regler för digital handel och dataflöden inom WTO och ambitiösa bestämmelser i alla EU:s handelsavtal