EU:s inre marknad är grunden för ett ekonomiskt välmående Europa och behöver stärkas för att höja konkurrenskraften och produktiviteten. Den inre marknaden består av de fyra friheterna – varor, tjänster, människor och kapital – som ska kunna röra sig fritt över landsgränserna.

Att göra affärer mellan Malmö och Milano ska vara lika lätt som mellan Vänersborg och Venedig. Genom att inte ha några tullar och genom att ha gemensamma regler och standarder får svenska företag tillgång till en marknad med 500 miljoner konsumenter. Och konsumenterna får tillgång till fler produkter och tjänster till lägre priser och bättre kvalitet.

Företagen är kanske ett av våra bredaste allmänintressen. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, och med framgångsrika företag växer både människor, jobb och skatteintäkter. Företagare är samhällets hjältar som utvecklar nya produkter och tjänster och försörjer sig själv och andra. Genom att underlätta för dem att växa så bygger vi ett starkt samhälle. Konkurrenskraften för svenska företag avgörs både genom lagstiftning som fattas i Sveriges riksdag och de beslut som fattas inom EU. För att stärka konkurrenskraften måste arbetet med den inre marknaden intensifieras.

Den inre marknaden är avgörande för vårt ekonomiska välstånd. Nästan tre fjärdedelar av den svenska exporten och fyra femtedelar av importen går till, och kommer från, den inre marknaden. Svensk handel och svensk konkurrenskraft är beroende av den inre marknaden när vi konkurrerar med Kina, USA och Indien. Men det finns mycket kvar att göra för att den ska nå sin fulla potential.

Tjänstesektorn står för nästan tre av fyra arbetstillfällen – och utgör motsvarande andel av EU:s BNP. Det är också där vi ser framtidens jobb växa fram. Trots det står tjänstehandeln bara för en femtedel av den gränsöverskridande handeln i EU och omkring 60 procent av marknaden är stängd för handel över gränserna.

En fungerande tjänstesektor i EU kräver också att vi utvecklar en inre marknad för digitala tjänster. Dataflöden är en förutsättning för nästan all handel i dag, men flödar långt ifrån fritt inom EU. Särskilt långsam är utvecklingen för den växande, och för Sverige centrala, digitala ekonomin. I det arbetet är det också viktigt att nästa generations mobilnätverk, 5G, lanseras över hela Europa och att vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter för allt från sjukvård till utbildning och forskning. Här behöver Sverige göra mycket mer för att riva de hinder – fragmenterade regelverk för dataflöden, upphovsrättsregler, e-handelsregler och konsumenträttigheter – som finns så att den digitala marknaden blir lika framgångsrik som den för varor.

I många fall fallerar den inre marknaden på EUs medlemsstaters tillämpning av EUs regelverk, där överimplementering sker av direktiv som kommer från Bryssel. Överimplementeringen kan ha sitt ursprung både i besluten i riksdagen såväl som när lagstiftningen ska tillämpas. Om svenska företag har tuffare krav än deras europeiska konkurrenter kommer deras konkurrenskraft minskas och jobb därmed förloras. Alltså måste detta undvikas.

Jag kandiderar för att
  • Fördjupa den inre marknaden för att stärka svenska företags möjligheter att göra fler och bättre affärer.
  • Att vi undviker överimplementering av lagstiftning och därmed ökar företagens möjligheter att växa.
  • Arbeta för en rättvis konkurrens för svenska företag.