EU:s inre marknad är grunden för välståndet i Europa och behöver stärkas för att höja konkurrenskraften och produktiviteten. Den inre marknaden består av de fyra friheterna – varor, tjänster, människor och kapital – som ska kunna röra sig fritt över landsgränserna.

Att göra affärer mellan Malmö och Milano ska vara lika lätt som mellan Varberg och Venedig. Genom avskaffade tullar och gemensamma regler får svenska företag tillgång till en marknad med 500 miljoner konsumenter. Och konsumenterna får tillgång till fler produkter och tjänster till lägre priser och med bättre kvalitet.

Företagandet är ett av våra bredaste allmänintressen. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, och med framgångsrika företag växer både människor, jobb och skatteintäkter. Företagare är samhällets hjältar som utvecklar nya produkter och tjänster och försörjer sig själva och andra. Genom att underlätta för dem att växa bygger vi ett starkt samhälle. Konkurrenskraften för svenska företag avgörs både genom lagstiftning som fattas i riksdagen och de beslut som fattas inom EU. För att stärka konkurrenskraften måste arbetet med den inre marknaden intensifieras.

Nästan tre fjärdedelar av den svenska exporten och fyra femtedelar av importen går till, och kommer från, EU:s inre marknad. Svensk handel och svensk konkurrenskraft är beroende av den inre marknaden när vi konkurrerar med Kina, USA och Indien. Men det finns mycket kvar att göra för att den ska nå sin fulla potential.

Tjänstesektorn står för nästan tre av fyra arbetstillfällen – och utgör motsvarande andel av EU:s BNP. Det är också där vi ser framtidens jobb växa fram. Trots det står tjänstehandeln bara för en femtedel av den gränsöverskridande handeln i EU och omkring 60 procent av marknaden är i praktiken stängd för handel över gränserna.

En fungerande tjänstesektor i EU kräver också att vi utvecklar en inre marknad för digitala tjänster. Dataflöden är en förutsättning för nästan all handel i dag, men flödar långt ifrån fritt inom EU. Särskilt långsam är utvecklingen för den växande, och för Sverige centrala, digitala ekonomin. I det arbetet är det viktigt att nästa generations mobilnätverk, 5G, lanseras över hela Europa och att vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter inom alla sektorer. Här behöver Sverige göra mycket mer för att riva de hinder – fragmenterade regelverk för dataflöden, upphovsrättsregler, e-handelsregler och konsumenträttigheter – som finns, så att den digitala marknaden blir lika framgångsrik som den för varor.

I många fall fallerar den inre marknaden när enskilda länder antingen övertolkar eller struntar i att efterleva gemensamma EU-regler. Om svenska företag får tuffare krav än sina europeiska konkurrenter kommer deras konkurrenskraft minskas och arbetstillfällen i Sverige därmed förloras. Därför måste de svenska övertolkningarna av EU-regler upphöra.

Jag arbetar för att
  • Fördjupa den inre marknaden, för att stärka svenska företags möjligheter att göra fler och bättre affärer.
  • Upphöra med svensk övertolkning av EU-regler.
  • Arbeta för en rättvis konkurrens för svenska företag.