I och med Sveriges inträde i EU fick vi också tillgång till den inre marknaden. Våra nationella lagar och regler ersattes av gemensamma europeiska lagar. För företagens del innebar det att marknaden ökade från ca 10 miljoner konsumenter till EU:s ca 500 miljoner konsumenter. Samtidigt kvarstår många problem med onödig och orättvis byråkrati. Svenska övertolkningar av EU-regler måste upphöra.

EU är överbyråkratiserat och i behov av omfattande regelförenklingar för företagen. En stor del av den ökade regelbördan i medlemsländerna har sitt ursprung i lagstiftning som kommer från Bryssel. Trots löften från den tidigare EU-kommissionen om att minska antalet regler har ökningen fortsatt, om än i ett lägre tempo. Om antalet regler totalt sett ökar går fördelarna med det gemensamma regelverket i stora stycken förlorat. Jag driver på för ett omfattande arbete med regelförenklingar i EU. Det är inte fler regleringar och mer krånglig byråkrati som Europa behöver.

EU-kommissionen måste intensifiera regelförenklingsarbetet. Tidigare hade kommissionen ett mål om att minska de administrativa kostnaderna för EU-lagstiftningen med 25%. Ett nytt och djärvare mål behöver formuleras. Det skulle sätta tryck i arbetet och se till att alla EU-institutioner måste prioritera regelförenklingarna.

När ny lagstiftning ska antas ska en konsekvensbeskrivning tas fram för att beslutsfattare ska först hur förslaget påverkar företagare. Dessa konsekvensbeskrivningar måste bli bättre och borde tas fram i samarbete med företagare.

Regelförenklingsarbetet ska genomsyras av målsättningen att göra det europeiska företagsklimatet så gott som möjligt.. Det handlar om att optimera EU:s regelverk så att de på ett smart och ett kostnadseffektivt sätt möjliggör fler växande företag och därmed fler jobb. Reglerna ska vara nödvändiga, proportionerliga och effektiva. Dessa principer för regelförbättringar ska omfatta alla EU:s institutioner.

Jag arbetar för att
  • Sätta mål för att minska regelkostnaderna för företagen.
  • Ta bort 1 000 onödigt byråkratiska regler.
  • ”En in – en ut”-princip. När en regel införs ska en annan tas bort.
  • Förbättra konsekvensbeskrivningarna för nya regler.
  • Utvärdera befintliga regler och avskaffa de som är otidsenliga.