Vem är Jörgen Warborn?

Jag är den svenska röst i Europaparlamentet som verkar för mer frihandel, högre tillväxt och bättre villkor för företagen. Med min agenda för företagsamhet, konkurrenskraft och minskad byråkrati skapar vi ett starkt, sammanhållet och välmående Europa.

Uppdrag: Konkurrenskraft

Handel

Kärnkraft

Regelförenkling

Livsmedelsföretagen påverkas mycket av EU:s regler. Warborns engagemang för regelförenklingar gör att han passar bra i Europaparlamentet.

Per Stenström, Styrelseordförande Sia Glass

Warborns engagemang för företagare och för en konkurrenskraftig näringspolitik är en bra kraft i Bryssel.

Jan Carlzon, Företagsledare

Läs mer

Frihandel

Handelspolitiken behöver anpassas till att vår ekonomi blir allt mer tjänsteintensiv. De största ansträngningarna har länge varit inriktade på att montera ner tullmurar inom jordbruks- och industriområdet. Det arbetet ska fortsätta, men vi måste lägga ännu större kraft även på att ta bort handelshinder inom tjänsteområdet.

Handel är ett viktigt verktyg i kampen för bättre miljö. Genom handelsavtal har Sverige möjlighet att påverka andra länder. Därför är det viktigt att en svensk klimatpolitik alltid har med sig det europeiska perspektivet. Sverige bör exempelvis vara pådrivande för att länder som vidtar verkningsfulla åtgärder och sänker sina utsläpp ska belönas med mer fördelaktiga handelsavtal. Genom att ta bort tullar och handelshinder kan vi även utöka den gröna frihandeln för miljö- och klimatsmarta varor, tjänster och teknologier.

Jag vill att Sverige ska vara den främsta rösten för frihandel och öppenhet – inom EU och i världen. EU:s frihandelsavtal ska vara så ambitiösa och heltäckande som möjligt. Världshandelsorganisationens (WTO) regelverk är satta under hård press, det är därför viktigt att vi slår vakt om ett robust internationellt handelssystem.

Det vilar på Europa att axla ansvaret för att upprätthålla en fri och rättvis handel och inte falla ner i protektionismens svarta hål. När USA gör mindre behöver EU göra mer för frihandel i världen. Vi behöver ett EU som visar att konkurrenskraft – inte protektionism – är vägen till hållbart välstånd i en globaliserad värld.

  • Sverige ska vara den främsta rösten för frihandel– inom EU och i världen.
  • Sverige ska driva på för en ambitiös frihandelsagenda med moderna avtal.
  • I varje frihandelsavtal ska finnas ett kapitel som sätter fokus på små och medelstora företag.

Frihandel

Fler frihandelsavtal måste på plats.

Sverige och världen behöver mer frihandel. Internationell handel möjliggör för svenska företag att sälja sina varor och tjänster i fler länder. Som ett litet och exportberoende land är Sverige en av de största vinnarna på fri och regelbaserad handel. När vi handlar över gränserna kan fler ta del av en öppen marknad där välståndet ökar för alla parter.

Handelshinder försvårar flödet av idéer och teknik mellan länder och människor. De länder som varit öppna för handel med resten av världen är därför de länder som har haft den snabbaste välståndsutvecklingen. Sveriges resa från fattigdom till välstånd grundlades med hjälp av frihandel och näringsfrihet. På denna grund måste vi fortsätta bygga.

EU behöver lägga mycket energi på att driva en ambitiös frihandelsagenda med moderna handelsavtal. Vi behöver leda utvecklingen för en frihandelsvänlig värld när handelssystemet är under stark press av inte minst Kina och USA. För Sverige som är ett litet och handelsberoende land är den regelstyrda handeln avgörande för jobb och tillväxt. I frånvaro av gemensamma internationella regler blir den starkes makt lag, vilket vore dåliga nyheter för Sverige.

Budget

Trygghet i ekonomin skapar tillväxt.

EU:s framgångar mäts av vår förmåga att leverera på våra politiska ambitioner och uppnå påtagliga resultat för våra medborgare – inte av storleken på budgeten.

Bidragspolitik och skadliga EU-skatter bygger inte Europa starkt. Europa behöver istället en modern ekonomisk politik, inriktad mot tillväxt, innovation, digital omställning och att lösa gemensamma gränsöverskridande problem.

Moderaterna arbetar för att strama åt EU:s budget och att rikta om den mot investeringar som bygger långsiktig konkurrenskraft. EU är alldeles för viktigt för att bara bli en stor omfördelare av bidrag. Medlen ska användas på rätt sätt och vi ska göra allt vi kan när det handlar om att värna svenska intressen och skattebetalarnas pengar. Moderaternas fasta övertygelse är att nya skatter på EU-nivå inte är rätt väg att gå. Det innebär att viktiga beslut flyttas längre ifrån svenska medborgarna. Beskattningen ska istället utgå från politiker kommunalt, regionalt eller i riksdagen. Den typen av plånboksfrågor ska inte flyttas till Bryssel.

Läs mer

Såhär minskar vi regelkrånglet:

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Sverige, men vi har tyvärr en bit kvar på vägen. En av de viktigaste åtgärderna för att komma närmare det målet är regelförenkling. Att förenkla regler och undanröja byråkrati för företag kan samtidigt vara det billigaste och mest effektiva sättet att stärka den svenska ekonomin.

  • Sverige måste sluta vara bäst i klassen när det kommer till överimplementering av EU-regler.
  • Vi måste säkerställa att man i EU fortsätter att jobba med principen en in, en ut – det betyder att för varje kostnadsökning en EU-lagstiftning medför, så tas motsvarande kostnad bort från annan lagstiftning.
  • En in, en ut är en bra början men vi behöver sänka kostnaden ännu mer så att regelbördan faktiskt minskar och inte stannar kvar på dagens nivåer. Därför driver jag nu frågan att EU ska sänka regelbördan med 30%.

Regelförenkling

Företag ska få mer tid till det de är bra på.

En svensk företagare måste idag navigera genom cirka 1 200 lagar, 2 200 förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd. Samtidigt är nära en halv miljon svenskar egenföretagare, och ungefär var tredje anställd i Sverige arbetar i ett småföretag. Det är av yttersta vikt att vi i EU som i Sverige skapar gynnsamma förutsättningar för småföretagen att växa, det gör vi genom fokus på regelförenkling.

Företagare är verkligen vår tids samhällshjältar. Trots utmanande förutsättningar vågar de driva sina visioner framåt, vilket skapar det välstånd som vi alla är beroende av. Utan dem skulle vi ha färre jobb, lägre löner och ingen välfärd.

Vi i politiken har ett ansvar att underlätta för Sveriges företag så att de kan växa. Och jag har gång på gång framhållit vikten av att prioritera företagarna, vecka ut och vecka in, möte efter möte, år efter år. Tyvärr är det alltför få politiker som förstår företagarnas förutsättningar. Det finns en romantiserad bild av livet som entreprenör. Frihet, flexibilitet och att förverkliga sina idéer hör till företagares verklighet, men det är inte enbart en dans på rosor. En företagares ansvar sträcker sig inte bara till sig själv och sin egen framgång, det inkluderar anställda, kunder och varumärke. Inte sällan möts man av motstånd i form av högt skattetryck och regelkrångel. Verkligheten är att i stort sett alla som driver företag kan ge konkreta exempel från sin vardag om den tungrodda svenska byråkratin.

Företagande

Ett företagsklimat som skapar möjligheter, jobb och skatteintäkter.

Företagande är ett av våra bredaste allmänintressen. Med framgångsrika företag växer människor, jobb och skatteintäkter. Därför har jag alltid fokuserat på företagsklimat och entreprenörskap, såväl när jag verkade i kommunen som i riksdagen – och nu i Europaparlamentet.

Den inre marknaden är grundbulten i den Europeiska unionen. Med friare handel och mer utbyten av varor och tjänster stärks den europeiska gemenskapen och välståndet i hela Europa. Att öka handeln och skapa bättre villkor för företagarna är i grunden det enda sättet att säkra en rikare framtid för alla EU:s medborgare.

Europeisk konkurrenskraft är svensk konkurrenskraft. Det är tydligt att vi kan och måste göra mycket mer för att underlätta handeln inom EU. Sverige måste verka för att den byråkratiska regelbördan i EU minskar. Trots löften om att minska antalet regler från EU-kommissionen har inte mycket hänt, tvärtom går det på många sätt i motsatt riktning med en växande regelbörda som drabbar företagarna.

Nyheter

Facebook

Kontakt

Jörgen Warborn
Jörgen WarbornEuropaparlamentariker
Kontakta mig gärna om du har frågor eller förslag. Jag är din röst i europaparlamentet.